Regulamin serwisu

Regulamin serwisu
(zwany dalej „Regulaminem”)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu)

1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.bucikibabice.pl oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Internetowy sklep bucikibabice.pl, oferujący sprzedaż wysyłkową odzieży dla dzieci oraz akcesoriów (dalej łącznie: „Produkty”), zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przez spółkę HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Tylna 6, 43-300 Bielsko – Biała, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. BIELSKA-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000469384, NIP: 547-214-71-09, REGON: 243311594, kapitał zakładowy: 200 000 PLN (w pełni opłacony), tel.: +48 33 815 85 12, e-mail: sklep@bucikibabice.pl, zwaną dalej “HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O.”.

3. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej „Klientem”.

4. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów.

II. Biuro Obsługi Klienta

HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu 33 815 85 12 oraz pod adresem e-mail: sklep@bucikibabice.pl. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:

a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu indywidualnego konta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności („Konto Klienta”);
b. otrzymywanie przez Klienta, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej („Newsletter”).

2. W ramach Sklepu HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne.

4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie.

6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, usuwając samodzielnie Konto Klienta na stronie //www.bucikibabice.pl/login lub zgłaszając pod adres sklep@bucikibabice.pl lub pisemnie na adres HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. S.A. ul. Tylna 6, 43-300 Bielsko-Biała, żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Klienta tj., adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Klienta. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

7. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie punktów: III. 10 i III. 11. Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. umotywowane obiektywnymi względami.

8. Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. drogą elektroniczną (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Produkty znajdujące się w koszyku) można składać w szczególności telefonicznie pod numerem 0 33 815 85 12 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail sklep@bucikibabice.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adres poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji / pytania. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

9. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. usług.

10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

11. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

IV. Newsletter

1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz”. Klient może również według swojego wyboru zaznaczyć odpowiedni checkbox wyrażający zgodę Klienta na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących z HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. lub na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O.. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.

2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres sklep@bucikibabice.pl. podając adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

V. Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty (dalej również: „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 8-16.

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.

b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy;

c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.

e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

f. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Biuro Obsługi Klienta (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.

3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.

5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

6. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez Klienta Produktów, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku problemów powstałych podczas realizacji Zamówienia, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenia ewentualnych zmian, Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.

7. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

8. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem są określone na stronie każdego Produktu.

VI. Dostawa produktów (sposób spełnienia świadczenia przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O.)

1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres sklep@bucikibabice.pl, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia.

2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O., liczony jest od momentu potwierdzenia przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 2 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce //www.bucikibabice.pl/warunki-dostawy.

3. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Produktu w zakładce Dostawa.

4. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej wskazanych w zakładce //www.bucikibabice.pl/warunki-dostawy oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu (zakładka Dostawa).

VII. Sposób i termin zapłaty

1. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki , jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

2. Sklep udostępnia poniższe formy płatności:

a. Płatność „z góry” (online): – Przelew elektroniczny; – Płatność kartą; – Płatność za pośrednictwem PayPal

b. płatność za pobraniem (przy odbiorze) – dostępna tylko na terenie Polski w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży Produktów. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

VIII. Promocje

HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. może wprowadzić w ramach Sklepu okresowe promocje rozumiane jako szczególne warunki sprzedaży Produktów, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (dalej również: „Promocje”). W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

IX. Stosowana przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. procedura rozpatrywania reklamacji

1. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

2. Na HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne.

5. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna; – żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O.. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: HOBEA-Production SP. Z o.o. SKLEP BABICE ul. Tylna 6, 43-300 Bielsko-Biała

9. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wada przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

X. Adres, pod którym konsument może składać reklamacje dotyczące Produktów

Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu w szczególności listownie na adres: HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. SKLEP BABICE ul. tylna 6, 43-300 Bielsko-Biała lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@bucikibabice.pl. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

XI. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ograniczenia to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@bucikibabice.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. SKLEP BABICE ul. tylna 6, 43-300 Bielsko-Biała. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O., HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

10. Zwracane Produkty należy odesłać na następujące adresy:

w przypadku odesłania Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres:
HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O

SKLEP BABICE ul. Tylna 6, 43-300 Bielsko-Biała

w przypadku odesłania Produktów za pośrednictwem kuriera – na adres:
HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O

SKLEP BABICE ul. Tylna 6, 43-300 Bielsko-Biała

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

XII. Brak prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia.

3. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O..

5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówień Klienta, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sklep produktach i świadczonych usługach.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce zatytułowanej “Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej www.bucikibabice.pl.

XIV. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do kasy” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres BOK wskazany w pkt II.

2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

XV. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym //www.bucikibabice.pl/regulamin oraz w siedzibie spółki HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. SKLEP BABICE ul. tylna 6, 43-300 Bielsko-Biała Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie .pdf oraz .doc a także sporządzić jego wydruk.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 17 września 2015 r.

3. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O.; b. konieczność dostosowania działalności HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

– decyzji właściwego w zakresie działalności HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. organu administracji publicznej lub – orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O.

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O.;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. lub zmiana innych danych identyfikacyjnych HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. określonych w Regulaminie.

4. HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O..

8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL bucikibabice.pl/regulamin skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

– Adresat [HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Tylna 6, 43-300 Bielsko – Biała, numer tel. 33 815 85 12, adres e-mail sklep@bucikibabice.pl]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.Pobierz Regulamin – PDF


Pobierz Regulamin – DOC


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOC

FORMY PŁATNOŚCI

Płatność kartą, przelewem lub przy odbiorze.
Bezpieczne zakupy zapewnia PayU.

KOSZTY DOSTAWY

Wszystkie zamówienia powyżej 199zł wysyłamy kurierem za 1 grosz
Paczki na czas dostarczają kurierzy GLS.

Polityka plików cookies

Nazwa Cookie Cel Rodzaj
Cookies sesji Pomagają nam na prawidłową realizację Twojego zamówienia. Zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka. sesyjne
Google Analytics Dzięki nim wiemy ile osób odwiedziło nasz sklep. Używamy ich w szczególności w celu prowadzenia statystyk odwiedzin, co umożliwia nam ulepszenie struktury i zawartości serwisu. sesyjne/ stałe
AddThis Ułatwiają dzielenie się informacjami z Twoimi znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook. stałe
popup_counter Nie chcemy Cię zasypywać reklamą, dlatego widzisz popup z newsletterem tylko dwa razy. Te „ciasteczka” pozwalają nam na ograniczenie wyświetlania reklam tylko dla nowych użytkowników. stałe
cookie_policy Pozwalają na wyświetlanie informacji o Polityce Cookies do czasu kliknięcia w odpowiedni link, abyś mógł swobodnie zapoznać się z jej treścią. stałe
cid/kid Pozwalają nam mierzyć efektywność kampanii reklamowych. stałe

Czym są pliki Cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) są informacjami tekstowymi, które są wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego korzystasz. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Przechowywanie ciasteczek jest niezbędne w celu sprawnego korzystania z usług sklepu internetowego.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. UL. TYLNA 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Jakich używamy plików Cookies i w jaki celu?

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia użytkownikom maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług sklepu. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
W naszym serwisie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej oraz stałe, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia w przeglądarce internetowej.

Jak usunąć pliki cookies?

W każdej chwili możesz zablokować lub usunąć pliki cookies przechowywane w pamięci Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies znajdziesz w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej lub skorzystaj z poniższego schematu:

Przeglądarka Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność
Przeglądarka Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność
Przeglądarka Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane ->Ustawienia treści

Pamiętaj jednak, że abyś mógł w pełni korzystać z usług sklepu internetowego niezbędne jest używanie przez nasz serwis plików cookies.

Polityka prywatności

I. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) („ustawa o ochronie danych osobowych”).
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

II. Twoja prywatność jest dla nas ważna

W każdym czasie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Sklepu. Możesz mieć pewność, że:

 • przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wszystkie podane przez Klienta informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • chronimy dane osobowe od strony technicznej – przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
 • nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży (np. Poczta Polska, profesjonalne firmy kurierskie, itp.). W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach naszego Sklepu współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

III. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O. S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Tylna 6, 43-300 Bielsko – Biała, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. BIELSKA-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000469384, NIP: 547-214-71-09, REGON: 243311594, kapitał zakładowy: 200 000 PLN (w pełni opłacony), tel.: +48 33 815 85 12, e-mail: sklep@bucikibabice.pl, zwaną dalej “HOBEA-PRODUCTION SP. Z O.O.”.

IV. Kiedy i w jakich okolicznościach pozyskujemy dane osobowe od naszych Klientów ?

Każdy Klient może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie zamówienia.
W przypadku zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenie Konta Klienta) lub złożenia Zamówienia, zbieramy za pośrednictwem Sklepu następujące dane Klienta:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail
 • adres, na który przesyłka ma dotrzeć (najczęściej jest nim adres tożsamy z miejscem aktualnego zamieszkania bądź zameldowania),
 • kraj,
 • numer telefonu,
 • NIP.

W przypadku dołączenia przez Ciebie do Klubu baBice. zbieramy następujące dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • płeć,
 • data urodzenia,
 • kod pocztowy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • informacje o liczbie, płci i wieku dzieci,

V. Na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe naszych Klientów?

– Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, a części z nich niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia. – HOBEA-PRODUCTION SP. ZO.O. UL. TYLNA 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. – Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia w każdym czasie, w ramach swojego Konta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania pod adres e-mail sklep@bucikibabice.pl – Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, marketingu produktów i usług własnych HOBEA-PRODUCTION SP. ZO.O. UL. TYLNA 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA oraz bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez HOBEA-PRODUCTION SP. ZO.O. UL. TYLNA 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA produktach i świadczonych usługach (również podmiotów współpracujących z HOBEA-Production sp. zo.o. ul. tylna 6, 43-300 Bielsko-Biała). Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z HOBEA-PRODUCTION SP. ZO.O. UL. TYLNA 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA Ponadto dołączając do Klubu baBice dane Klienta przetwarzane są w celu realizacji programu lojalnościowego Klub 5.10.15, w tym dla celów związanych z przyznawaniem, udzielaniem i realizacją rabatów/nagród.

VI. Informacja handlowa

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub naszych kontrahentów działalnością komercyjną mogą być przesyłane Klientom w formie Newslettera wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

VII. Kto oraz w jakich okolicznościach ma prawo dostępu do danych osobowych?

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez HOBEA-PRODUCTION SP. ZO.O. UL. TYLNA 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA oraz możliwość ich poprawienia, uaktualnienia, uzupełnienia, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VIII. Jakie stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych naszych Klientów?

Stosujemy środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Z istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in. szyfrowanie transmisji (https) oraz szyfrowanie haseł.

IX. Pliki Cookies

Szczegółowe zasady korzystania przez nas z technologii plików Cookies zostały opisane w Polityce plików Cookies dostępnej pod adresem: //www.bucikibabice.pl/polityka-plikow-cookies. Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

X. Zmiany w Polityce Prywatności

Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i HOBEA-PRODUCTION SP. ZO.O. UL. TYLNA 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez HOBEA-PRODUCTION SP. ZO.O. UL. TYLNA 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach serwisu //www.bucikibabice.pl umieścimy informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Pamiętaj, że jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na oferowany przez HOBEA-PRODUCTION SP. ZO.O. UL. TYLNA 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA najwyższy poziom ochrony danych osobowych.
Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 17.09.2015 r.

XI. Pytania i kontakt

Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem sklep@bucikibabice.pl lub numerem telefonu +48 33 815 85 12

This post is also available in: Polish

Niestety nie ma produktów